Real-time navigation by three-dimensional virtual reconstruction models in robot-assisted laparoscopic pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction: our initial experience

Sida Cheng, Xinfei Li, Weijie Zhu, Wanqiang Li, Jie Wang, Jian Yang, Jingyun Wu, He Wang, Lei Zhang, Xuesong Li, Liqun Zhou