Variable frequency stimulation of sacral neuromodulation in black-zone overactive bladder patients: a case report

Lingfeng Meng, Tongxiang Diao, Miao Wang, Xiaodong Liu, Wei Zhang, Zijian Tian, Jianye Wang, Yaoguang Zhang