Mixed granulosa-Sertoli sex cord-stromal tumor of the testis: clinical, ultrasonic and histopathological features: a case report

Mingfang Sun, Yang Liu, Juanhan Yu, Kexin Diao, Jie Zhang, Xueshan Qiu, Xiaoyi Mi, Jian Wang