Association of 5-alpha-reductase inhibitor and prostate cancer incidence and mortality: a meta-analysis

Xu Hu, Yao-Hui Wang, Zhi-Qiang Yang, Yan-Xiang Shao, Wei-Xiao Yang, Xiang Li