Development and internal validation of nomograms for the prediction of postoperative survival of patients with grade 4 renal cell carcinoma (RCC)

Jun Zhu, Zhifu Liu, Zhongyuan Zhang, Yu Fan, Yuke Chen, Zhisong He, Liqun Zhou, Jie Jin, Cheng Shen, Wei Yu