Analysis of cardiovascular risks for erectile dysfunction in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus lacking clinical symptoms of cardiovascular diseases

Penghui Yuan, Delin Ma, Yucong Zhang, Xintao Gao, Jiaxin Wang, Rui Li, Zhuo Liu, Tao Wang, Yan Yang, Gang Yuan, Xuefeng Yu, Shaogang Wang, Jihong Liu, Xiaming Liu