Renal malignant tumor with the loss of INI1 expression and WT1 positive in a 3-year-old boy: a case report

Hengyou Wang, Daxing Tang, Dehua Wu, Chang Tao, Guangjie Chen, Wei Ru, Kun Zhu