Analysis of risk factors for early urinary tract infection after kidney transplantation

Zheng-Zheng Ma, Li Li, Yan-Xia Han, Ya-Dong Duan, Wei-Zhen Wang, Mei-E Niu