Reaction of HIV screening test for a renal cancer patient confirmed to be uninfected with HIV virus: a case report

Ye Tian, Jiajin Wu, Jie Yang, Jianxin Xue, Muaz Peerbocus, Erfu Xie, Zengjun Wang