Identification of an independent autophagy-gene prognostic index for papillary renal cell carcinoma

Xiyi Wei, Wei Wang, Hongye Wang, Yamin Wang, Yichun Wang, Guangyao Li, Chengjian Ji, Xiaohan Ren, Ninghong Song, Chao Qin