Marital status impacts survival in patients with upper tract urothelial carcinoma: a population-based, propensity-matched study

Keyi Wang, Weipu Mao, Heng Shi, Guangchun Wang, Lei Yin, Jinbo Xie, Lap Hong Ian, Hui Zhang, Bo Peng