Effect of upregulation of DD3 on early detection and prognosis in prostate cancer

Ke Wang, Huishan Zhao, Wenting Wang, Yingqian Zhu, Xuebao Zhang, Jiajia Ma, Haotian Tan, Yulian Zhang, Chunhua Lin