MicroRNA expression profile in the spinal cord injured rat neurogenic bladder by next-generation sequencing

Zhenhua Shang, Tongwen Ou, Jianjun Xu, Hao Yan, Bo Cui, Qi Wang, Jiangtao Wu, Chunsong Jia, Xin Cui, Jin Li