Loss of epithelial AR increase castration resistant stem-like prostate cancer cells and promotes cancer metastasis via TGF-β1/EMT pathway

Qiliang Cai, Yegang Chen, Dingnrong Zhang, Jiancheng Pan, Zunke Xie, Shenze Ma, Chuanfeng Liu, Jiquan Zuo, Xiaodong Zhou, Changyi Quan, Zhongcheng Xin, Yuanjie Niu