Combining clinical and MRI data to manage PI-RADS 3 lesions and reduce excessive biopsy

Shuo Yang, Wenlu Zhao, Shuangxiu Tan, Yueyue Zhang, Chaogang Wei, Tong Chen, Junkang Shen