O 02. PLGA biodegradable Scaffold cografting with autologous ADSC on penis girth enhancement

Wanshou Cui, Zhe Jin, Yanqing Gong, Tao Liu, Weiren Li, Guangyong Li, Feng Zhou, Guangyi Bai, Jing Liu, Zhezhu Gao, Zhongcheng Xin

Article Options

Download Citation