RU 10. IL-6 2174G > C polymorphism and cancer risk: A meta - analysis involving 29,377 cases and 37,739 controls

Bin Xu, Xiao-Bing Niu, Zi-Dun Wang, Wei Cheng, Na Tong, Yuan-Yuan Mi, Zhi-Chao Min, Jun Tao, Peng-Chao Li, Wei Zhang, Hong-Fei Wu, Zheng-Dong Zhang, Zeng-Jun Wang, Li-Xin Hua, Ning-Han Feng, Xin-Ru Wang

Article Options

Download Citation