RU 08. The growth inhibitory effect of 2'-fluoridedsp21 on human bladder cancer cell

Hai-Feng Wang, Wu-Jiang Liu, Jie Jin, Li-Qun Zhou, Li-Li Liang, Zhong-Cheng Xin, Ying-Lu Guo

Article Options

Download Citation