PC 11. Small interfering RNA targeting at HMGN5 induces apoptosis via modulation of mitochondrial pathway and Bcl - 2 family in prostate cancer cell

Xiaoyu Zhang, Zhongqiang Guo, Min Zhang, Ning Jiang, Shiqi Ji, Xuesong Li, Liqun Zhou

Article Options

Download Citation