Video

Video 1 A video showing the procedures of RALP is available online.
Authors: Peng Zhang, Taoping Shi, Xenginn Fam, Liangyou Gu, Yundong Xuan, Luojia Yang, Baojun Wang, Xing Ai, Zhuomin Jia, Hongzhao Li, Xu Zhang, Xin Ma