Long-term follow-up study of the malignant transformation potential of the simple renal cysts

Bicheng Yang, Chunhua Qiu, Shawpong Wan, Jianhua Liu, Qingxiu Li, Zanlin Mai, Tao Zeng, Yang Liu, Weizhen He, Guohua Zeng