Is dynamic contrast enhancement still necessary in multiparametric magnetic resonance for diagnosis of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis

Zhen Liang, Rui Hu, Yongjiao Yang, Neng An, Xiaoxin Duo, Zheng Liu, Shangheng Shi, Xiaoqiang Liu