Temporal trends of kidney cancer incidence and mortality from 1990 to 2016 and projections to 2030

Qiliang Cai, Yegang Chen, Xingdi Qi, Dingrong Zhang, Jiancheng Pan, Zunke Xie, Chenjie Xu, Shu Li, Xinyu Zhang, Ying Gao, Jie Hou, Xuemei Guo, Xiaodong Zhou, Baoshuai Zhang, Fei Ma, Wei Zhang, Guiting Lin, Zhongcheng Xin, Yuanjie Niu, Yaogang Wang