A comprehensive evaluation of differentially expressed mRNAs and lncRNAs in cystitis glandularis with gene ontology, KEGG pathway, and ceRNA network analysis

Chao Li, Jiao Hu, Peihua Liu, Qiaqia Li, Jinbo Chen, Yu Cui, Xu Zhou, Bichen Xue, Xin Zhang, Xin Gao, Xiongbing Zu