Effect of icariside II and metformin on penile erectile function, glucose metabolism, reaction oxygen species, superoxide dismutase, and mitochondrial autophagy in type 2 diabetic rats with erectile dysfunction

Jian Zhang, Shu Li, Shuang Li, Shiqing Zhang, Yonghui Wang, Shipeng Jin, Chunli Zhao, Wenzeng Yang, Yuexin Liu, Dong Fang, Xuesong Li, Zhongcheng Xin