Psychological factors and pain catastrophizing in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS): a meta‐analysis

Xinfei Huang, Zhan Qin, Hongliang Cui, Jianhuai Chen, Tao Liu, Yongkang Zhu, Shaoying Yuan

Article Options

Download Citation