Risk factors for hemorrhage requiring embolization after percutaneous nephrolithotomy: a meta-analysis

Zhiqin Li, Aiming Wu, Jianjun Liu, Shuitong Huang, Guangming Chen, Yonglu Wu, Xianxi Chen, Guobin Tan