miR-30a-3p inhibits renal cancer cell invasion and metastasis through targeting ATG12

Yonghui Chen, Jiale Zhou, Xiaorong Wu, Jiwei Huang, Wei Chen, Dongming Liu, Jin Zhang, Yiran Huang, Wei Xue

Article Options

Download Citation