miR-30a-3p inhibits renal cancer cell invasion and metastasis through targeting ATG12

Yonghui Chen, Jiale Zhou, Xiaorong Wu, Jiwei Huang, Wei Chen, Dongming Liu, Jin Zhang, Yiran Huang, Wei Xue