ED 16. Effects of Icariin and IcarisideⅡon eNOS expression and NOS activity in porcine aorta endothelial cell

Tao Liu, Xin Cheng Qin, Wei Ren Li, Feng Zhou, Guang Yong Li, Hua Xin, Yan Qing Gong, Zhong Cheng Xin

Article Options

Download Citation