CU 50. Laparoscopic pyeloplasty: A comparison between the transperitoneal and the retroperitoneal approach during the learning curve

Hongjian Zhu, Cheng Shen, Xuesong Li, Xuren Xiao, Xianglong Chen, Qingjiang Zhang, Hua Wang, Liqun Zhou

Article Options

Download Citation