CU 46. Modifying double - J stent placement in laparoscopic dismembered pyeloplasty

Xuhui Zhang, Dongwen Wang, Xiaoming Cao, Xuezhi Liang, Xueming Lin

Article Options

Download Citation