CU 14. The application of different dartos tissues for covering new urethra in tubularized incised plate (TIP) urethroplasty

Shanji Ou, Shuming He, Shengxing Wang, Xiaohui Peng, Tingyun Li, Haoyong Li, Yi Yan, Haibo Xu, Peiyu Liang

Article Options

Download Citation