CU 11. A rare case of pyonephrosis resulting from tension - free vaginal tape procedure

Xi-Gao Liu, Shi-Liang Wu, Wei Yu, Jie Jin

Article Options

Download Citation