CU 09. The treatment of bilateral high intraabdominal cryptorchidismin adults with cryptorchidopexy under laparoscopy

Xiaopeng Liu, Hao Zhang, Yan Zhang, Hengjun Xiao, Xiangfu Zhou, Xin Gao

Article Options

Download Citation