BPH 09. Pelvic floor biofeedback in the treatment of urinary incontinence after TURP

Cai Lv, Zhiming Bai, Zhenxiang Liu, Chong Zhang, Wanwen Wu

Article Options

Download Citation