Original Article


A flavonoid derivative of icariside II (YS-10) improves erectile dysfunction in radiation-injured rats via oxidative stress pathway

Yang Liu, Zhitao Wei, Shukun Liu, Jilei Sun, Yinhui Mao, Yongde Xu, Yong Yang

Download Citation