Discovery and construction of prognostic model for clear cell renal cell carcinoma based on single-cell and bulk transcriptome analysis

Fangyuan Zhang, Shicheng Yu, Pengjie Wu, Liansheng Liu, Dong Wei, Shengwen Li