Functional characterization of the immunomodulatory properties of human urine-derived stem cells

Rongpei Wu, Melisa Soland, Guihua Liu, Yingai Shi, Chi Zhang, Yiming Tang, Graça Almeida-Porada, Yuanyuan Zhang