The application of the “omental wrapping” technique with autologous onlay flap/graft ureteroplasty for the management of long ureteral strictures

Jie Wang, Baiyu Zhang, Jian Fan, Sida Cheng, Shubo Fan, Lu Yin, Zhihua Li, Hua Guan, Kunlin Yang, Xuesong Li