Bilateral ileal ureter substitution for patients with ureteral strictures secondary to gynecological tumors radiotherapy: a multi-center retrospective study

Xinfei Li, Weijie Zhu, Zhen Zeng, Qian Wang, Dong Fang, Zhihua Li, Hua Guan, Yanbo Huang, Peng Zhang, Hongjian Zhu, Xuesong Li, Liqun Zhou