Long ncRNA MALAT1 promotes cell proliferation, migration, and invasion in prostate cancer via sponging miR-145

Dingrong Zhang, Cheng Fang, Haibo Li, Chunyuan Lu, Jiaohong Huang, Jiancheng Pan, Zhizhao Yang, Enli Liang, Zhifei Liu, Xiaodong Zhou, Zhongcheng Xin, Yegang Chen, Qiliang Cai