A nomogram based on PI-RADS v2.1 and clinical indicators for predicting clinically significant prostate cancer in the transition zone

Chaogang Wei, Peng Pan, Tong Chen, Yueyue Zhang, Guangcheng Dai, Jian Tu, Zhen Jiang, Wenlu Zhao, Junkang Shen