Does previous unsuccessful shockwave lithotripsy influence the outcomes of ureteroscopy? A systematic review and meta- analysis

Wei Wang, Liao Peng, Xingpeng Di, Xiaoshuai Gao, Xin Wei