A novel genomic model for predicting the likelihood of delayed graft function in DCD kidney transplantation

Bin Yu, Han Liang, Shujun Zhou, Qifa Ye, Yanfeng Wang