Stone removing efficiency and safety comparison between single use ureteroscope and reusable ureteroscope: a systematic review and meta-analysis

Yu-Cheng Ma, Zhong-Yu Jian, Xi Jin, Hong Li, Kun-Jie Wang