Relationship between the risk factors of cardiovascular disease by testing biochemical markers and young men with erectile dysfunction: a case-control study

Wen-Jing Ma, Mao Qin, Tian-Wei Cui, Xiu-Ping Zhang, Zheng-Hao Ke, Zhen-Kun Pan, Yun-Xiao Gao, Bao-Xing Liu