m6A RNA methylation regulators play an important role in the prognosis of patients with testicular germ cell tumor

Rong Cong, Chengjian Ji, Jiayi Zhang, Qijie Zhang, Xiang Zhou, Liangyu Yao, Jiaochen Luan, Xianghu Meng, Ninghong Song