MiR-30b-3p and miR-126-3p of urinary extracellular vesicles could be new biomarkers for prostate cancer

Kyosuke Matsuzaki, Kazutoshi Fujita, Eisuke Tomiyama, Koji Hatano, Yujiro Hayashi, Cong Wang, Yu Ishizuya, Yoshiyuki Yamamoto, Takuji Hayashi, Taigo Kato, Kentaro Jingushi, Atsunari Kawashima, Takeshi Ujike, Akira Nagahara, Motohide Uemura, Kazutake Tsujikawa, Norio Nonomura