Risk factors for the fever after percutaneous nephrolithotomy: a retrospective analysis

Likun Zhu, Rui Jiang, Lijun Pei, Xu Li, Xiangjun Kong, Xinwei Wang