Acute kidney injury in solitary kidney patients after partial nephrectomy: incidence, risk factors and prediction

Kun Zhu, Haifeng Song, Zhenan Zhang, Binglei Ma, Xiaoyuan Bao, Qian Zhang, Jie Jin